[TIL HOVEDSIDEN]
[INDEX SLEKTER]
[]
 

- slekter:
KOLL
 
1. Bakgrunn
2. Slekten
3. Jordegods
4. Etterkommere
5. Litteratur og kilder
6. Våpen
7. Kontakter
8. Lenker
 
 
07.10.01:
Ny side. 

6. Våpen
- - -
Har du opplysninger eller illustrasjon som passer her? Send mail fra øverst på siden....
 


7. Kontakter
Slektsforskere som er interessert i eller har opplysninger om denne slekten:

Stian Andre
Willy
 


8. Lenker
- - -
Har du opplysninger som passer her? Send mail fra øverst på siden....
 
 

 

VIKTIG: Bruk opplysningene kritisk. Jeg har ikke anledning til å kontrollere alle innsendte opplysninger. Fint om du bidrar med ny informasjon hvis du finner feil. [Mer informasjon]

Bli med og samle opplysninger om denne slekten! Med utgangspunkt i slektsbånd, årsdaterte hendelser samt opplysninger om jordegods, vil denne siden etterhvert tegne et spennende bilde av slekten. Bidra med fakta, eller kontakt andre som jobber med denne slekten.


Del 1 - BAKGRUNN
Slektens opprinnelse.

Den gammelnorske formen av ættenavnet Koll er Kollr, i gamle brev også skrevet Koller, Kollær, og Kollir. Fra år 1489 har navnet gjennom påvirkning fra dansk skrivemåte oftest vært skrevet Kold, men formen Koll blir brukt likestilt med den andre formen både på 1500 tallet og helt ut i 1750 årene, og viser at d'en aldri har vært uttalt. [1925]

Tilnavnet Koll betyr "snaudskalle". På Island skal det ha vært en Torbjørn Koll alt på 900 tallet. Opp mot 1600 tallet har det vært flere fremstående menn med Koll navnet, både i Norge og på Island. De kan umulig tilhøre samme slekt, i det minste ikke i siste periode, ettersom de er spredt over hele landet. [1925]

Den første som vi sikkert vet tilhørte Nessa ætten, er Karen Koll til Nessa. Hun er trolig født i 1460 årene og ble gift med Trond Sigurdsson Rustung. Sønnen deres var admiralen Kristoffer Rustung. Deres datter Magdalena ble gift med Laurits Johansson i Valen. Fra Laiurits i Valen og Magdalena Trondsdtr ætter alle Galtung ene i nyere tid. Etter O. Olafsen (Hardanger 1910 s.30) er det mulig at Laurits i Valen har hatt ei datter Karen som har vært g.m. Olav Bagge i Valen. Dette har jeg ikke sett bevisført noe sted. Finne Grønn gjetter på at Karen Koll kan ha vært sønnedatter til Tore Koll og søster til Peder Koll til Nessa som er nevnt 1565. Det første er ikke umulig, enda det passer bedre med alderen å tenke seg at Tore Koll har vært faren hennes. Derimot er hun trolig et halvt århundre eldre enn Peder Koll og kan derfor knapt være søsteren hans. [1925]

Eivind Koll var kannik i Stavanger og døde 1553 eller noe før. Han har vel også vært fra Nessa, men er ellers ukjent. Noe yngre enn Eivind Koll var trolig Peder Koll og Jakob Koll. Peder bodde på Store Nessa, Jakob etter alt å dømme på Indre Nessa. Ettersom de dermed bodde på hver sin halvdel av samme gården (Store Nessa og Indre Nessa hadde samme skyld), er det rimelig at de har vært brødre. Begge døde tidlig, men etterlot seg hver sin sønn. Fra disse sønnene har det kommet ætter som lever den dag i dag. [1925]


Del 2 - SLEKTEN
0.
0000? født, av ? og ?
0000 barn, Peder Kold
0000 barn, Jakob
1. Peder Kold til Nessa 
<1491 født, D. Krohn Holm mener at Peder Koll til Nesse som levde omkring 1500, var sønn av Thore Thorkelson Kold (lagmann i Stavanger, og d.1491) [Willy]
1530 trolig, født, Peder Kold. [1925]
1520-40, født, Peder Kold til Næsse [1964]
0000 Peder Kold bodde på Store Nessa, Jakob etter alt å dømme på Indre Nessa. [1925]
0000 gm Appelone Pedersdtr (f.1550, n.1618, d.1619?). [1964]
0000 gm Apelone Pedersdtr og [1925]
0000 barn: Peder Koll. [1925]
0000 barn: Thorgeir Koll til Store Nesse, Krohn Holm har oppgitt Thorgeir Koll som sønn av Peder Koll til Nesse. [Willy]
1565 Peder Koll til Nessa er nevnt to ganger i året 1565. Av sammenhengen ser en at han har vært en av de fremste menn i Rogaland i sin tid. At han ble skrevet "til" Nessa, viser at han har vært adelsmann. Men stort annet kan en ikke få ut av kildene. Noe mer får en vite når en sammenholder opplysninger i tingbøkene for Ryfylke (særlig for 22.2.1619 og 24.2.1629). [1925]
1565 nevnes han ved Lister Lagting. [1964]
1565 er bl.a. Peder Kold til Nesse sammen med bl.a. lagmannen Jens Pedersen til Bro og dømmer i en sak om Fotelandsfossen mot Dalemennene. I 1565 har han vært sammen med Jens Pedersen Broo på "Lysters Laugting" i Sogn og dømt ei sak. [1925]
1570 ca, død [1964]
>1565 døde ikke lenge etter 1565, kanskje alt samme år. Noen gammel mann kan han ikke ha vært. [1925]
0000 Enka giftet seg snart på nytt. [1925]
1.1. Peder Pedersen Koll d.e.
0000 født, Peder, av Peder Koll og Appelone Pedersdtr [1925]
1560 ca, født, Peder Pedersen Koll, Store Nessa Nedstrand. [1987]
1565/70 født, Peder Pedersen Kold, av Peder Kold til Næsse og Appelone Pedersdtr. [1964]
1560-70 født, Peder Pedersen Kold, av Peder Kold og Apelone Pedersdtr. [1925]
0000 Peder Pedersson Koll må være født i 1560 årene og har vel vokst opp hos stefaren hr Mats Mortensson på Finnøy prestegård. Så lenge han var umyndig var hr. Mats ombudsmann for det jordegodset han hadde arvet etter faren. [1925]
0000 Christopher Knudsens fars farfar, Peder Pedersen Kold d.e. bodde på Nesse i Leiranger skibrede. [1987]
0000 gm Anna Hansdtr. (f.1575?, d.1649+) [1964]
0000 gm Anna Hansdtr. [1925]
0000 barn: Hans [1925]
0000 barn: Peder[1925]
0000 barn: Nils[1925]
0000 barn: Olav[1925]
0000 barn: Eli[1925]
0000 barn: Kari[1925]
0000 barn: Liva[1925]
0000 barn: Ingeborg[1925]
0000 Senere hadde han mye å utsi på den måten dette godset hadde blitt styrt på. Stefaren og moren hadde i 23 år tatt inn leie av godset 8 lp 18 mrk smr uten noe regnskap, og gården Dale på Rennesøy hadde hr. Mats pantsatt, så Peder Pedsersson senere måtte innløse den igjen. På samme måte var han harm på at moren eller rettere Peder Matsson pantsatte noe av det odelsgodset hans som hun enda satt med. Han ville derfor gjerne at moren skulle komme til Nessa og bo der. Men Peder Matsson ville han henne hos seg, og så ble det strid. [1925]
1599 10. april, Peder Pedersen Koll d.e. pantsatte 1 lp sm på Kallevik til Gunnar Torstensen, leilendingen på Kallevik fra ca 1600. [1987]
1603 er Peder nevnt som den største jordeier i Leiranger Skibrede. Han eide da nesten 10 lauper smør. [1987]
1603-1646 var Peder Koll stadig oppført i lensregnskapet blant jordeiende bønder. [1925]
0000 Noen år før hun døde, hadde Apelone Pedersdtr en tid vært i kost hos sønnen på Nessa (;Peder). Så en søndag, mens de andre var i kirken, kom Peder Matsson og lokket henne med seg. Med det samme var han innom i ildhuset og tok en kjele som han vel mente at han hadde krav på. Det siste måtte han forøvrig bøte med senere. [1925]
1617 er Peder nevnt å eie hele Kallevik, 4,5 lauper smør. [1987]
1617 Peder Pedersen Kold eide 2 laup smør, 1/2 pnd korn i Sørvåg (hele gården). [1987]
1617 Peder Pedersen Koll, som bodde på Store Nessa (Nerstrand) i Leiranger skibrede, eide 18 mrk. smør og 4 spd korn i gården Stegaberg. [1987]
1617 Peder Nordbø, senere Peder Koll, er ført som eier av Stegaberg i Avaldsnes. [1993]
1618 påskehelga, Apelone var på besøk hos Peder Koll. [1925]
1618 var den siste sommeren Apelone Pedersdtr levde. Året etter kom det til enighet mellom halvbrødrene. Senere finner en ikke mer i tingbøkene om noe slags strid mellom dem. [1925]
1619 Da moren hadde falt fra, ville Peder Koll holde rettslig oppgjør med halvbroren (stemnestove på Store Nessa 22.2.1619). Det kom da til et slags forlik mellom dem. Tingboken for 22.2.1619 har noe å fortelle om striden deres. [1925]
1624 er Peder nevnt å eie 1 pnd smør i Stegaberg. [1987]
1624 Peder Nordbø, senere Peder Koll, er ført som eier av Stegaberg i Avaldsnes. [1993]
1624 eide han i gårdene Store Nessa, Dalva, Haukalid,  Kallavik, Stegaberg, Selvaag, Dale på Rennesøy, Indre Ladstein, Maurland og Sand, odelsgods var det visst alt. [1925]
1627 9. juni, Peder Koll pantsatte til Gudmund Toresen Fosen 4 spd korn, 18 mrk smør landskyld med bøxel i Stegaberg for lånte penger 30 rd. Gudmund skal ha det i 20 år før det kan innløses igjen. [1987]
1629 Peder Pedersen Kold d.e. bodde på Nesse i Leiranger skibrede, og var eier av gården Kallevik, som den tid skulle ha en skyld på 4 1/4 laup smør. Peder Pedersen Kold d.e. har gitt Peder Pedersen d.y. 1 laup smør i Kallevik, og pantsatt til ham 1/2 laup. [1987]
1634 ligger gården Nordtveit øde, og da eide Peder Pedersen Koll alt i den (14 spnd). I 1665 er Nordtveit under kultur igjen. Leilendingen da het Peder Mogensen og er 55 år gml. [1987]
0000 Velstanden på Store Nessa varte ikke lenge. Selv pantsatte Peder noe av jordegodset sitt. Da resten av gårdeiendommene var skiftet mellom de mange barna, falt det ikke mye på hver av dem. [1925]
1645 er Peder d.e. innskrevet med kone i hovedskatten [1925]
1646 er oppført i odelsjordeboken, men bare med 1 lp gods. Resten hadde han gitt fra seg til barna eller kvittet seg med på andre måter, det meste mange år tidligere. [1925]
1647 trolig, døde [1925]
1648 er han tatt ut av skattemanntallet.
1649 død, skifte 17.11.1649  [1964]
1649 17.nov, det var skifte etter Peder. Det ble da endelig avgjort hva hver av arvingene skulle eie av jordegodset hans. De hadde overtatt det meste av det han eide allerede mens han levde. Sønnen Hans fikk 2 lp sm i Store Nessa, Peder og Nils fikk gods i Kallevik, og Olav, yngste sønnen, fikk 1 1/2 lp sm i Sand og 1/2 lp i Store Nessa. Dessuten eide Hans og Olav 1/2 lp hver i Store Nessa som faren hadde pantsatt til dem. [1925]
1649 enka etter Peder levde fremdeles da skiftet ble holdt. [1925]
1.1.1. Hans Pedersen Kold
0000 født, Hans Pederson Kold, av Peder Pedersen Kold og Anna Hansdtr, Nessa. [1925]
1603 ca, født, Hans, eldste sønn av Peder Kold d.e. og Anna Hansdtr. [1925]
1629 han fikk av foreldrene 1 lp sm i Store Nessa og dertil 1/2 lp som faren pantsatte til ham for 10 rdlr. [1925]
0000 gm Anna Persdtr. [1925]
1633 eller tidligere ble han lagrettesmann og har i mange år vært med og satt seglet sitt under futeregnskapet og andre dokumenter. [1925]
163X I det eldste signetet hans stod inngravert bokstavene H.P.K. og et buemerke. Senere fikk han seg et nytt signet med bokstavene H.P. og et annet buemerke. [1925]
1635 barn: Peder Hansson[1925]
0000 barn: Jakob Hansson[1925]
1645 ca, barn: Olav Hansson[1925]
1649 ca, barn: Anders Hansson[1925]
0000 barn: Helga Hansdtr[1925]
0000 barn: Brita Hansdtr[1925]
0000 barn: Eli Hansdtr [1925]
1649 Etter skiftet 17.11.1649 eide han 2 1/2 lp sm i Store Nessa. [1925]
1651 15. februar, Hans og broren Olav gjorde et makeskifte som gikk ut på at Hans skulle få halve Sand, og Olav skulle i gjengjeld få en part i Nessa. Fra den tid 'er det likt' at Hans har bodd på 2 lp i Nessa og Olav på 1 1/2 lp. Men noe ugreie har det vært med dette makeskiftet, for ca 100 år senere ble det en lang og flokut sak om odelsretten til den parten som Olav hadde hatt. [1925]
1669 26. mars, det ble holdt skifte etter Hans Pedersson. [1925]
1.1.1.1. Peder Hansson
1635 født, Peder Hansson (Koll), av Hans Pedersson Koll og Anna Persdtr. [1925]
1669 bodde etter 1669 på 2 lp sm i Store Nessa, det samme bruket som faren hadde hatt. [1925]
0000 gm Margreta Villumsdtr (skifte 4.6.1707) [1925]
1663 ca, barn: Villum Pedersson[1925]
1678 ca, barn: Anna Pedersdtr, gm Tormod Andersson Indre Nessa. Han tilhørte ei anna grein av 
Koll ætten, den som var ættet fra Jakob Koll. [1925]
1679 ca barn: Margreta Pedersdtr, gm Anders Tormodsson, søsterens stesønn. [1925]
0000 Peder Hansson hadde vanskelig for å greie seg økonomisk. [1925]
1686 levde, nevnt som Peder Hansson Store Nessa. [1925]
1.1.1.2. Jakob Hansson
0000 født, Jakob Hansson, av Hans Pedersson og Anna Persdtr. [1925]
1686 levde, nevnt som Jakob Hansson Haukalid. [1925]
1.1.1.3. Olav Hansson
1645 ca, født, Olav Hansson, av Hans Pedersson og Anna Persdtr. [1925]
0000 Olav bodde på Øverland [1925]
0000 gm NN. [1925]
0000 Olav og kona var uten barn. [1925]
1686 30. mars, det var skifte etter Olav, det var kona og søsknene hans som var arvinger. [1925]
1.1.1.4. Anders Hansson
1649 ca, født, Anders Hansson, av Hans Pedersson og Anna Persdtr. [1925]
0000 g1m N.N. [1925]
0000 barn: Hans Andersson[1925]
0000 barn: Anna Andersdtr[1925]
0000 barn: Birgitta Andersdtr[1925]
0000 g2m Guri Jørgensdtr [1925]
0000 barn: Kari Andersdtr[1925]
0000 barn: Ingeborg Andersdtr [1925]
0000 barn: Eli Andersdtr[1925]
1686 levde, nevnt som Anders Hansson Nedre Helle. [1925]
1696 1. april, det var skifte etter Anders på Nedre Helle. [1925]
1.1.1.5. Helga Hansdtr
0000 født, Helga Hansdtr, av Hans Pedersson og Anna Persdtr. [1925]
<1686 død. [1925]
1.1.1.6. Birgitte Hansdtr
0000 født, Brita Hansdtr, av Hans Pedersson og Anna Persdtr. [1925]
0000 ble senere skrevet Birgitte. [1925]
1686 levde, nevnt som Birgitta Hansdtr Kleiberg. [1925]
1.1.1.7. Eli Hansdtr
0000 født, Eli Hansdtr, av Hans Pedersson og Anna Persdtr. [1925]
<1686 død. [1925]
1.1.2. Peder Pedersen Kold d.y.
0000 født, Peder Pederson Kold, av Peder Pedersen Kold d.e. og Anna Hansdtr, Nessa. [1925]
1604 ca, født, Peder Pedersen Kold d.y., på Sore Nessa i Nerstrand. [1987]
1604 ca, født, Peder Pedersen, av Peder Pedersen Koll på Store Nessa i Nedstrand. [1993]
1630-31 ca, Peder Pedersen Kold d.y. ville ha Gunnar bort fra Kallevik til fordel for seg selv. Det ble rettssak. [1987]
0000 Peder Pedersen d.y. arvet 1 1/2 lp sm i Kallevik etter foreldrene og ville inn på gården. [1993]
1632 Peder Pedersen d.y. gikk til sak mot føremannen Gunnar Torsteinsen om åsetet i Kallevik. [1993]
1632 Peder Pedersen Koll på Store Nessa i Nedstrand stevnet brukeren Gunnar Kallevik om åsetet som Peder mente han var nærmest til. Selv eide han 1 lp smr etter gavebrev fra foreldrene. Senere kom han til mer. [1993]
1633 kom Peder Pedersen d.y. til Kallevik. [1993]
1634 det ble holdt målstevne på Kallevik men Peder lykkest ikke i å få Gunnar helt bort. [1993]
1634 22. desember, målstevne på Kallevik; Peder Pedersen Kold på Store Nessa i Nerstrand kontra Gunnar Kallevik. Retten sa til slutt dom for at Gunnar skulle sitte med gården så lenge brevene hans står ved makt og han ikke sier opp. [1987]
1648-49 Peder var kirkeverge [1987]
1649 satt Peder Pedersen d.y. som bruker av 2 1/2 lp sm, mens tidligere "rival" Gunnar satt med 1 1/2 lp. Da Gunnar døde tok Peder over hele gården. [1993]
1649 ca, Peder Pedersen d.y. har tidligere fått 1 laup smør i Kallevik av sin far, og har dessuten pant i 1/2 laup. Da faren døde ca 1649 fikk Peder Pedersen d.y. noe av Kallevik i arv, bosatte seg der, og ble med tiden eier av hele Kallevik. [1987]
0000 g, N.N. [1925]
0000 gm Karen. [1993]
<1682 gm Karen, levde i 1682, Karen Kallevig i Hetland [1987]
<1682 barn: Anne, g.m. Tore Baarsen Myglebust. [1987]
1646 ca, barn: Knut, av Peder Pedersen og Karen [1993]
0000 Peder Pedersen Kold d.e. har gitt Peder Pedersen d.y. 1 laup smør i Kallevik, og pantsatt til ham 1/2 laup. [1987]
1647 Da faren døde fikk Peder Pedersen d.y. noe av Kallevik i arv, bosatte seg der, og ble med tiden eier av hele Kallevik. [1987]
1651 barn: Knut (nevnt 1664 og 1673 hos faren) [1925]
1653 17. november, Peder Pedersen Kallevig er nevnt lagrettemann i Hetland skibrede sammen med Mikkel Kvinnesland, Osmund Helleland, Ole Tioland, Jens Vaage og Peder Thued. [1987]
<1682 barn: Knud. [1987]
0000 barn: Helga.[1993]
0000 barn: NN Pedersdtr, en mulig datter av Peder  Pedersen. Kanskje tilhører N.N. en familiegren leger ute. [1993]
1664 er nevnt 60 år gml og boende på Kallavik hvor han er 60 og er nevnt der 1664 (60 år gammel). [1925]
1665: Manntallet Kallevik: Peder Pedersen 61 år og sønnen Knud Pedersen 19 år [1987]
1665 24.oktober, Peder Kallevig fikk 8 øre luger og 13 mark sølv i bot, for han på Musland ting hadde tinget løs en gutt fra Militæret mot at han skaffet en annen i stedet, som han ikke hadde gjort. [1987]
1665 Peder Pedersen d.y. lot sønnen Knut få komme inn på en part av Kallevik. Både i 1661 og 1670 er han ført som eier av 3/4 av gården. [1993]
1670 Peder Pedersen Koll er ført som eier av 3 lpr smr i Kallevik, mens broren Nils Dalva sine arvinger satt med den resterende fjerdeparten. [1993]
1673 nevnt som boende på Kallavik. [1925]
1673 16. november, Peder pantsatte eiendom til Søren Christensen Velde 1 laup smør, senere til Claus Dahle 2 lp. smør. Resten ble også solgt eller overdratt. Den 1/2 lp (som skulle gjelde for Vaaga) kan en ikke finne, og der er ikke betalt landskyld for mer enn 4 laup. [1987]
1.1.2.1. Anna Pedersdtr Kold
0000 født, Anna Pedersdtr, av Peder Pedersen og Karen [1993]
0000 gm Tore Bårdsen, sønn til Bård Knutsen Myklebust bnr 1. Tore brukte Myklebust bnr 2 1661-1673, han kom også inn på noe jord i ættegården, men han døde etter få år, og enka Anna styrte så jorden i flere år til sønnen Bård tok over. [1993]
0000 barn: Rasmus, død [1993]
1651 ca, barn: Bård Toresson, overtok bruket 1683, drev til 1714. Han trengte vekk Anders Rasmussen. 4 barn. Bård bodde her med kone og 3 barn så sent som i 1711. Senere flyttet de til Stegaberg bnr 1.
[1993]
0000 barn: Siri [1993]
1.1.2.2. Knut Pedersen Kold
0000? født, Knud Pedersen, av Peder Pedersen Kold d.y. og Karen Kallevig i Hetland. [1987]
1646? født, Knut Pedersen, av Peder Pedersen og Karen [1993]
0000 overtok bruket. [1993]
1665 Knut fikk komme inn på en del av gården av faren sin, og satt her livet ut. [1993]
1666? barn: Peder Knudsen, var utenlands i 1706 [1993]
1667? barn: Peder Knudsen, utenlands i 1707 [1987]
1676? barn: Kristoffer, bosatt på Kallevik. [1993]
1677? barn: Christopher Knudsen Kallevik, 30 år i 1707. [1987]
1680? barn: Christopher Knudsen, 21 år i 1701 [1987]
<1730 barn?: Eli Knudsdtr, mulig datter av Knut Pedersen og Karen. Død 1730. [1993]
0000 Eldste sønnen dro til sjøs og ble ikke spurt senere, så yngste sønn skulle føre ætten videre på gården. [1993]
1707 Manntall: Kallevik skylder 4 lp sm. 
1. oppsitter: Knud Pedersen 62 år, Kallevik, brukte 1 lp sm. Har to sønner: Peder Knudsen Kallevik 40 år (er utenlands), og Christopher Knudsen Kallevik 30 år. 2. oppsitter: Christopher Knudsen Kallevik 30 år, bruker som faren 1 lp sm, har to sønner: Niels Christophersen 4 år, og Peder Christophersen 1 år. [1987]
1723 Knut brukte i begynnelsen av 1700 årene fjerdedelen av gården, 1 lp smr. [1993]
1727 døde Knud Pedersen Kallevik. [1987]
1.1.2.3. Helga Pedersdtr Kold
0000 født Helga Pedersdtr, av Peder Pedersen og Karen [1993]
0000 gm Knut Endresen på Årabrot i Skåre. [1993]
1.1.2.4. NN Pedersdtr Kold?
0000 født, NN Pedersdtr, en mulig datter av Peder  Pedersen. Hun hadde kanskje familienavnet "Koll". Kanskje tilhører N.N. en familiegren leger ute. [1993]
1714 gm Lars Larssen (f.1655?, d.1742) på Nordtveit i Avaldsnes. [1993]
1714-1738 døde. [1993]
1.1.3. Nils Pedersen Kold
<1673 født, Nils Pederson Kold, av Peder Pedersen Kold og Anna Hansdtr, Nessa. [1925]
<1651 Av et dokument fra 1651 ser det ut til at to av Peder Kolds døtre trolig Eli og Ingeborg har vært gm lensmannen Siver Jakobsson Bausta og Nils Dalva. Det er ellers ikke umulig at denne siste kan være sønnen Nils. [1925]
1653 ca, 5. juli, skifte etter Nils [1925]
1659 5. juli, skifte etter Nils. Han hadde arvinger, men de blir ikke nevnt. [1964]
1.1.4. Olav Pedersen Kold
<1620 ca, født, Olav. [1964]
<1673 født, Olav Pederson Kold, yngste sønn av Peder Pedersen Kold og Anna Hansdtr, Nessa. [1925]
0000 gm Anna Olsdtr. [1964]
1668/69 død. [1964]
1669 2X. mars, skifte etter Olav. [1964]
1.1.5. Eli Pedersdtr Kold
<1673 født, Eli Pedersdtr Kold, av Peder Pedersen Kold og Anna Hansdtr, Nessa. [1925]
<1651 Av et dokument fra 1651 ser det ut til at to av Peder Kolds døtre trolig Eli og Ingeborg har vært gm lensmannen Siver Jakobsson Bausta og Nils Dalva. Det er ellers ikke umulig at denne siste kan være sønnen Nils. [1925]
1.1.6. Kari Pedersdtr Kold
<1673 født, Kari Pedersdtr Kold, av Peder Pedersen Kold og Anna Hansdtr, Nessa. [1925]
0000 Kari bodde på Sand ("Sandsgaard") og var visst barnløs. [1925]
1.1.7. Liva Pedersdtr Kold
<1673 født, Liva Pedersdtr Kold, av Peder Pedersen Kold og Anna Hansdtr, Nessa. [1925]
1629 gm Velas Pedersson Kvam. [1925]
0000 gm Villads Pedersen Kvam. [1964]
0000 Villas Pedersen var g.m. en datter av Peder Koll og hadde med konen arvet halve innløsningsretten til Stegaberg (odelsretten). [1987]
0000 ?barn: datter N.N. [1987]
1645 N.N. Pedersdtr, dtr til Peder Koll på Store Nessa i Nedstrand, g.m. Villas Pedersen (f.1601?) som brukte Sørvåg bnr 1 1645 1665. Villas kom til en part av Sørvåg i begynnelsen av 1640 åra. Han var eier av en del av gården, i 1661 ført med 1/2 lp smr 1/2 vt 4 spn korn. Han er nevnt med kone i 1645, men vi kjenner ikke til om han etterlot seg barn. I 1649 brukte han det meste av gården, 2 lp smr. I 1657 pantsatte han sammen med en mann som er kalt Just Sørvåg 11 spn korn i gården til Knut Lovra i Erfjord. I 1661 pantsatte han 1/2 pnd korn til Børge Aubø i Sjernarøy, så han må ha vært i beit for penger på den tiden. [1993]
1627 måtte Peder Koll pante noe av gården til Gudmund Fosen. Slik kom Stegaberg over på andre hender, og senere på 1600 tallet var det svigersønnen til Gudmund, Knut Johannessen Lovra i Erfjord, som eide Stegaberg. Knut makebyttet Stegaberg til seg med noen av Peder Kolls etterkommere mot 11 spn korn i Søndenå i Tysvær. [1993]
1658 29. mai, "Villas Pedersen og Just (el. Jens) Bårsen hvis qvinder er odelsborne til Stegaberg'n" makeskiftet gården Stegaberg med Knut Lofra mot gården Sundalen. Odel med odel og med bøxel herligheter på begge steder. Villas Pedersen og Just Bårsen var g.m. døtrene til Peder Koll og hadde med konene arvet innløsningsretten til Stegaberg (odelsretten). [1987]
1655 mai, to av svogrene til Peder Kold, nemlig Villats Pedersen og Just Bårsen bodde på Sørvåg. I manntallet av 1665 er Villats Pedersen 69 år nevnt på Sørvåg. [1987]
1.1.7.1. NN Pedersdtr Kold
0000 født, N.N., datterdatter av Peder Pedersen Kold d.y. [1987]
<1703 gm Mathias Knudsen Høie [1987]
1703 i en rettssak mellom Mathias Høie og Knut Muglebust om odelsretten til Stegaberg, framgår det at Mathias Knudsen Høie var g.m. datterdatter av Peder Koll, og mente seg på hennes vegne å ha odelsretten til Stegaberg. Men retten tildømte Knud Muglebust odelen. [1987]
1.1.8. Ingeborg Pedersdtr Kold
<1673 født, Ingeborg Pedersdtr Kold, av Peder Pedersen Kold og Anna Hansdtr, Nessa. [1925]
0000 født, Ingeborg, av Peder Koll på Store Nessa i Nedstrand. [1993]
0000 Just Bårsen var g.m. en datter av Peder Koll og hadde med konen arvet halve innløsningsretten til Stegaberg (odelsretten). [1987]
<1651 Av et dokument fra 1651 ser det ut til at to av Peder Kolds døtre trolig Eli og Ingeborg har vært gm lensmannen Siver Jakobsson Bausta og Nils Dalva. Det er ellers ikke umulig at denne siste kan være sønnen Nils. [1925]
<1645 usikker, kanskje g1m Gunnar, bruker av Sørvåg i Avaldsnes ca 1645. [1993]
1649 ca, g2m Osmund som brukte Sørvåg bnr 3 1649-1661. Osmund er nevnt som bruker av 1/2 lp smr i Sørvåg i 1649. [1993]
0000 barn: Barn med Osmund: Knut[1993]
1643 ca, barn: Anna, gm Matias Knutsen på Høye. [1993]
1655 mai, to av svogrene til Peder Kold, nemlig Villats Pedersen og Just Bårsen bodde på Sørvåg. [1987]
1658 29. mai, "Villas Pedersen og Just (el. Jens) Bårsen hvis qvinder er odelsborne til Stegaberg'n" makeskiftet gården Stegaberg med Knut Lofra mot gården Sundalen. Odel med odel og med bøxel herligheter på begge steder. Villas Pedersen og Just Bårsen var g.m. døtrene til Peder Koll og hadde med konene arvet innløsningsretten til Stegaberg (odelsretten). [1987]
1660-61 nevnes Osmunds enke Ingeborg som eier av 1 lp smr 1 vt korn i gården Sørvåg. [1993]
1662 ca, g3m Torkel Einarsen (f.1638?), bruker av Sørvåg i Avaldsnes bnr 3, ca 1663-1687. De eide og brukte 2 1/2 vtr korn her. [1993]
1.2. Thorgeir Koll
0000 født, Thorgeir, til Store Nessa, av Peder Koll og Appelone Pedersdtr [Willy]
2. Jakob Kold
0000 født, av ? og ?
1516? født, Jakob Koll, Indre Nessa, Nedstrand, Tysvær [www]
1532? født, av ? og ? [www]
0000 Jakob bodde etter alt å dømme på Indre Nessa, mens broren Peder Kold bodde på Store Nessa. [1925]
0000 g1m N.N. [1964]
0000 g2m Liva Olavsdtr, sønnedatter av Eivind Anbjørnsen. [1964]
0000 Liva Olavsdtr gm enkemann Jacob Kold på Indre Nessa, som eiet endel jordegods og halvdelen av Yrkesvåg fiskeri, som fremdeles er i privat eie. [1964]
1550? gm Liva Olavsdtr, dtr av Olav Eivindson Koll og Karen Pederstrd. [www]
0000 barn: Erik Jacobsen Kold på Byre i Fister. [1964]
1559? barn: Jacob Jacobsen Koll [www]
1563? død [www]
2.1. Eirik Jacobsen Kold på Byre 
0000 født, Erik Jacobsen Kold på Byre i Fister, av Jakob Kold og Liva Olavsdtr. [1964]
1558? født, Eirik Jacobsen Koll, av Jakob Kold og Liva Olavsdtr. [www]
1573? født, Eirik Jacobsen Koll, av Jakob Kold og Liva Olufsdtr. [www]
1588? gm Magille Olavsdtr [www]
1598? barn: Peder Eriksen Koll [www]
0000 Erik var leilending (forpakter) på storgården Byre, som eiedes av adelsmenn, men var selv  eier av hele Indre Nessa. [1964]
1601-26 var lensmann i Sæbø skibrede (Stjernerøy) og var en ansett mann. [1964]
1620 ble av myndighetene valgt til å passe på den ene av to galeier som ble bygget i Rogaland, som erstatning for de gamle vikingskip (langskip). Fartøyene ble eiet og utrustet av skibredene. Han skulle også innkassere avgiftene til galeiene fra bøndene og føre regnskap med dem. [1964]
1650? død, Byre, Finnøy, Rogaland [www]
2.1.1. Peder Eriksen Koll
1598? født, Peder Eriksen Koll, Nessa, Nerstrand, av Erik Jacobsen Koll og Magille Olavsdtr [www]
2.2. Jacob Jacobsen Kold 
1559? født, Eirik Jacobsen Koll, of Nessa, Nerstrand, Rogaland, av Jakob Kold og Liva Olavsdtr. [www]
1634? død [www]


Del 3 - JORDEGODS
Jordeiendommer som var i slektens eie.
 

(KKK1925 A,11) Peder Koll var en rik mann å kalle. Fra 1603 til 1646 er han støtt oppført i lensregnskapet blant jordeiende bønder. I 1624 eide han;
 4 lp sm i Store Nessa (=hele gården; skylden senere nedsatt 
  til 3,5 lp), 
 1 lp sm i Dalva, 
 1/2 lp sm i Haukalid (hele gården), 
 4,5 lp sm i Kallavik (hele gården; sylden senere satt til 4 
  lp), 
 1 pnd sm i Stegaberg, 
 2 lp sm 1/2 pnd korn i Selvaag (hele gården),
 3 1/2 vett korn i Dale på Rennesøy,
 2 1/2 vett korn i Indre Ladstein, og
 18 mrk sm i Maurland (1617 eide han hele denne gården og 
  dessuten hele Sand, 1/2 lp sm).
Odelsgods var det visst alt. Men velstanden på Store Nessa varte ikke lenge. Selv pantsatte han noe av jordegodset sitt, og da resten var skiftet mellom de mange barna, falt det ikke mye på hver av dem. [1925]

1648 er han tatt ut av skattemanntallet, og 17.11.1649 var det skifte etter ham. Det ble da endelig avgjort hva hver av arvingene skulle eie av jordegodset hans. De hadde overtatt det meste av det han eide allerede mens han levde. Selve skiftebrevet er knapt til lenger, men det er kjent fra andre kilder at sønnen Hans fikk 2 lp sm i Store Nessa, at Peder og Nils fikk gods i Kallevik, og at Olav, yngste sønnen, fikk 1 1/2 lp sm i Sand og 1/2 lp i Store Nessa. Dessuten eide Hans og Olav 1/2 lp hver i Store Nessa som faren hadde pantsatt til dem. [1925]

KALLEVIG I AVALDSNES
Det eldste jeg har funnet om gården Kallevik er at Peder Pedersen Kold eide i den (trolig hele gården) i 1590 årene. Han bodde på Nessa i Nerstrand og eide mye jordegods. [1987]
1617 er Peder Pedersen Kold nevnt å eie hele Kallevik, 4,5 lauper smør. [1987]

Peder Pedersen Kold d.e. var i 1629 eier av gården Kallevik, som den tid skulle ha en skyld på 4 1/4 laup smør. Peder Pedersen Kold d.e. har gitt Peder Pedersen d.y. 1 laup smør i Kallevik, og pantsatt til ham 1/2 laup. Da faren døde fikk Peder Pedersen d.y. noe av Kallevik i arv, bosatte seg der, og ble med tiden eier av hele Kallevik. [1987]

STEGABERG I AVALDSNES
Stegaberg var bondegods, og tilhørte som Kallevik Koll ætta på Nedstrand. [1993]

SØRVÅG I AVALDSNES
I 1617 er det således Peder Koll som er ført som eier av hele Sørvåg. Det ser ut til at Koll ætta har hatt et sammenhengende belte av gårder her på østsiden av Førresfjorden. En tid på 1600 tallet ser det ut til at to av døtrene til Peder Koll bodde her sammen med mennene sine. I 1661 pantet en av disse sin part til Børge Kristoffersen på Aupe i Stjernarøy. Derfor finner vi enken hans som eier av 5 1/2 vetter korn 1/2 lp smr i gården i 1670 årene, mens brukerne selv bare eide 2,5 vtr korn. Dette gikk senere over til Osmund Gudmundsen på Stokka i Vats. Etter hvert kjøpte Matias Matiassen på Høye, som ættet fra ei av døtrene til Peder Koll, opp det meste av gården og flyttet hit midt i 1780 årene.

SKRE I AVALDSNES
(KKK1993 A,330) Noe kan tyde på at Skre i Avaldsnes egentlig var en del av godset til Koll ætta på Nedstrand og at Gudmund Fosen pantet det til seg. I begynnelsen av 1600 åra var det Gudmund Fosen som eide Skre. [1987]
 


Del 4 - ETTERKOMMERE
Eventuelle momenter og etterspill som ikke framgår av Del 2, eller rene slektsrekker med nøkkelopplysninger om etterkommere.

Erik Olsen Koll, har vært g.m. Brita Kristoffersdtr fra Sandvik i Tysvær nr 11. Brita giftet seg som enke etter Erik med Henrik Olsen (f.1635, d.1670) fra Bokn. De brukte Stakkestad bnr 1 1661-1673. [1993]

Hvem som er leilending på Stegaberg rundt 1617 og utover vites ikke. I 1636 er Mathias Stegaberg (;g.m. Peder Pedersen Koll d.y.'s niese) nevnt som vitne i en sak mellom Peder Pedersen Koll d.y. og Gunnar Kallevig om bustadretten på Kallevik. [1987]


Del 5 - LITTERATUR OG KILDER
Personen som har oppgitt litteratur/kilde disponerer ikke nødvendigvis boken og har dermed heller ikke invitert til at andre kan ta kontakt for oppslag og søk. Det er selvsagt lov å ta kontakt likevel:) Slike tjenester tilbys derimot av Slektsbiblioteket

1925 -  Asgaut Steinnes: "Koll-ætti i Ryfylke"
Trykket av Haugesunds Dagblad
Registrert av Willy

1964 -  Eirik Bakkeviks samlinger
Finnes ved Haugesund folkebibliotek
Registrert av Willy

1987 -  Daniel Kallevik: "Gardshistorie for Stegabergkrinsen"
Utgitt av Stegaberg Bygdalag, finnes v/Haugesund bibliotek.
Registrert av Willy

1993 - Arnvid Lillehammer: "Bygdebok for Karmøy, Avaldsnes II"
Utgitt av bygdebokutvalget i Karmøy
Registrert av Willy

 [TOPPEN AV SIDEN]